Konkurs

Regulamin Konkursu „Weekend nad morzem 28-30.06.19r.” zwany dalej „Regulaminem”

§ 1.
Organizator
1.
Organizatorem Konkursu „Weekend nad morzem 28-30 28-30.06.19r.” (dalej „Konkurs”) jest Usługi Turystyczne Mariusz Przydacz z siedzibą w Przewłoce, przy ul. Poświatowskiej 26, (dalej: „Organizator”).
2.
Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook®. Serwis Facebook® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.

§ 2
Czas trwania konkursu
1.
Konkurs rozpoczyna się dnia 23.06.2019r. i kończy 26.06.2019r., o godzinie 17:00.
2.
Odpowiedzi należy nadsyłać do: 26.06.2019r. do godziny 17:00.
3.
Ogłoszenie wyników:
27.06.2019r.

§ 3
Warunki wzięcia udziału w konkursie
1.
W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Uczestnik Konkursu biorąc w nim udział akceptuje w ramach zgłoszenia Regulamin Konkursowy.
2.
W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
3.
Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu (dalej „Uczestnik”) jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.
4.
W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook®, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook® (dalej „Profil”). Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.

§ 4
Zasady i Przebieg konkursu
1.
Konkurs jest przeprowadzony w poście konkursowym na tablicy fanpage Domki na skraju lasu:
https://www.facebook.com/Domki-na-skraju-lasu-224821321493599/.
Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
-dodanie w komentarzu postu konkursowego zdjęcia ze swojego pierwszego weekendu wakacji, przedstawiającego wypoczynek w dowolnej scenerii.
2.
Jeden Użytkownik może dodać dowolną ilość Prac Konkursowych, z zastrzeżeniem, że tylko jedna z nich może zostać nagrodzona.
3.
Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace, które:
a. są związane z tematyką konkursu;
b. nie zawierają treści niedopuszczalnych lub niewłaściwych – tekstów lub obrazów naruszających prawo i dobre obyczaje (w szczególności: wulgaryzmy, sceny przemocy, pornografię, sformułowania
obraźliwe lub nawołujące do nienawiści);
c. co do których Uczestnik posiada prawa autorskie.
4.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będą administratorzy fanpage. Wszelkie komentarze zawierające prace niezgodne z regulaminem konkursu zostaną niezwłocznie usunięte.
5.
Uczestnik zgłaszając Pracę do Konkursu zgadza się na opublikowanie jej na stronie konkursu, pod adresem:
https://www.facebook.com/Domki-na-skraju-lasu-224821321493599/
6.
Administrator, dokona oceny Prac uwzględniając w szczególności ich oryginalność, pomysłowość
oraz kreatywność i wyłoni 1 zwycięzcę Prac, które zostaną wyróżnione Nagrodą (dalej: „Nagroda”).
7.
Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na stronie Konkursu w ciągu Maksymalnie 7 godzin od zakończenia Konkursu pod wszystkimi komentarzami konkursowymi (dalej: „Zwycięzca”).

§ 5.
Nagrody
1.
Nagrodą w konkursie jest weekend 28.06-30.06.2019r. w Domkach na skraju lasu
2.
Każdy uczestnik w czasie trwania konkursu może wygrać tylko jedną nagrodę.
3.
Zwycięzcy zobowiązani są w ciągu 1 dnia roboczego od opublikowania zwycięzcy do potwierdzenia pobytu. Doba rozpoczyna się o godzinie 16 w dniu przyjazdu a kończy się o godzinie 10 w dniu wyjazdu.
4.
Niezachowanie tego terminu a także inne uchybienia po stronie Uczestnika powoduje że nagroda pozostaje wówczas do wyłącznej dyspozycji Organizatora.
5.
Nie jest możliwe przeniesienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagrody kolejnemu Uczestnikowi.

§ 6.
Prawa i obowiązki Organizatora
1.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie i usunięcia prac Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, Regulaminem Konkursu
lub regulaminem fanpage, a w szczególności Uczestników, którzy:
-nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;
-zawierają treści niedopuszczalne lub niewłaściwe
–teksty lub obrazy naruszające prawo i dobre obyczaje (w szczególności: wulgaryzmy, sceny przemocy, pornografię, sformułowania obraźliwe lub nawołujące do nienawiści);
2.
W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy Messenger podczas takiego kontaktu Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących wykorzystania nagrody.

§ 7.
Prawa własności intelektualnej do prac konkursowych
1.
Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 1994, Nr 24, poz. 83), oraz że przysługują mu pełne autorskie prawa majątkowe do Pracy Konkursowej wraz z ewentualnymi zezwoleniami na rozpowszechnianie wizerunków Uczestników utrwalonych na zgłaszanej Pracy Konkursowej.
2.
Uczestnik oświadcza, że zgłoszone przez niego Prace Konkursowe nie zawierają treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich, nie nawołują do przemocy, nietolerancji, nie zawierają wulgaryzmów ani treści reklamowe podmiotów trzecich.
3.
Organizator, w zamian za prawo uczestnictwa w Konkursie, nabywa od Uczestnika prawo do
korzystania, na zasadzie licencji niewyłącznej, ze zgłoszonych przez Uczestnika w ramach Konkursu Prac Konkursowych będących utworami w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu przeprowadzenia Konkursu.

§ 8.
Przetwarzanie danych osobowych
1.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Usługi Turystyczne Mariusz Przydacz (ul. Poświatowskiej 26, 76-270 Przewłoka). Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawiania dokumentów sprzedaży oraz prawidłowego wykonywania obowiązków rachunkowo-podatkowych przez Usługi Turystyczne Mariusz Przydacz, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – USTAWA z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; Dz.U. 2018 poz. 1000. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży. Dostęp do Państwa danych będą mieć podmioty współpracujące z Administratorem. Państwa dane będą przechowywane przez pięć lat od końca roku, w którym został wystawiony dokument sprzedaży. Mają Państwo prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzając Państwa dane osobowe naruszono przepisy Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych, maja Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania przez nas danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu e-mail domkiprzewloka@wp.pl.